ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น
“ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง...ทางออกที่ท้าทาย  ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน”
โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องอินฟินิตี้ ๑-๒ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ


ด้วยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม กำลังดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย โดยว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัท ทีม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด และ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษา นั้น

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้ กรมทางหลวงจึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการ อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาทางด้านคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ และระดับจังหวัด

สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดมความคิดเห็น ภายใต้ชื่องาน ” ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง...ทางออกที่ท้าทายของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ และร่วมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์และ   แผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจากองค์กรส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการ โดยที่ปรึกษาจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ ไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ๑-๒ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

กำหนดการสัมมานาระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1


โครงสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อโครงการ | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

Content & Webdesign © 2011 By Daoreuk Communications Co, Ltd. All right reserved.