กรมทางหลวงเปิดเวทีระดมสมองทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ร่วมวางกลยุทธ์
แผนแม่บทมอเตอร์เวย์พัฒนาโครงข่ายคมนาคมช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ

วันนี้ (4 สิงหาคม 2554) เวลา 08.30 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ 1-2 บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ อธิบดีกรมทางหลวง ให้เกียรติเป็นประธานจัดการประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ "ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง..ทางออกที่ท้าทายของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน" โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนนักวิชาการ เข้าร่วมงานกว่า 250 คน

นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ อธิบดีกรมทางหลวง ได้ร่วมการเสวนาในหัวข้อ "ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กับภารกิจการขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค" ร่วมกับ นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายธีรัตน์ อัตนวานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ และนายสุริยา คำสุวรรณ รองประธานคณะอนุกรรมการซัพพลายเชนคลีนิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้เปิดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงานในทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง ในการเสวนาได้มีการแสดงวิสัยทัศน์และมุมมองด้านต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตามแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 รวมถึงรูปแบบการลงทุน ตลอดจนบทบาทของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

โดยผลการแสดงความคิดเห็นจากงานในครั้งนี้ จะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับ จัดทำแผนแม่บทและแผนดำเนินงานพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยมีการนำเสนอสาระสำคัญในทุกด้าน ผ่านการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 4 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอแนวคิดและกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน จากนั้นจะจัดกิจกรรม Market sounding เพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชนในการเข้ามาร่วมลงทุน และแถลงสรุปผลการจัดทำแผนแม่บทและแผนดำเนินการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสู่สาธารณะ รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 15 เดือน (มิถุนายน พ.ศ.2554 – สิงหาคม พ.ศ.2555)

นอกจากนี้ กรมทางหลวงจะได้คัดเลือกเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่ที่มีลำดับความสำคัญสูง มาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเห็นชอบต่อแผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ของกรมทางหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยเป็นแผนดำเนินงานในระยะ 20 ปี ระหว่าง พ.ศ.2540-2559 จำนวน 13 เส้นทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 4,150 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ปัจจุบันสามารถเปิดให้บริการได้เพียง 2 เส้นทางเท่านั้น คือ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี ระยะทาง 79 กิโลเมตร กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ระยะทาง 65 กิโลเมตร และในปัจจุบัน กรมทางหลวงมีแผนการ พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะเร่งด่วน 5 เส้นทาง ภายในรัศมี 250 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ รวมระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตร กำหนดแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2560 โดยใช้งบลงทุนประมาณ 180,000 ล้านบาท

การพัฒนาระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน อันจะเป็นกลไกส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น


โครงสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อโครงการ | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

Content & Webdesign © 2011 By Daoreuk Communications Co, Ltd. All right reserved.